ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
ODDÍLU ATLETIKY TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ
ZE DNE 4. 3. 2005

Zápis ve tvaru .doc
Zápis z minulé valné hromady 11.3.2004

Místo konání - školní jídelna ZŠ Habrmanova HK
Předsedající: Mgr. Záleský Jiří, ing. Rytíř Pavel.
Host: ing. Krejčí Pavel za výbor TJ-předseda a šéftrenér oddílu taekwondo.

V čas zahájení tj. 1700 hod. nebyla valná hromada vzhledem k počtů přítomných usnášeníschopná a tak bylo přistoupeno k náhradnímu termínu konání tj 4.3.2005 v 1730 hod., jak bylo uvedeno na pozvánce na tuto valnou hromadu.
 1. V 1730 hod. zahájeno jednání valné hromady.
 2. Zvolena mandátová komise ve složení: Brych Jiří, Mgr. Voříšková Jana. Všemi platnými hlasy.
 3. Zvolena volební komise ve složení: ing. Karlík František, ing. Švestka František, Jelínek Vojtěch. Všemi platnými hlasy.
 4. Zvolen zapisovatel valné hromady: Mareš Josef. Všemi platnými hlasy.
 5. Schválen jednací program jednání valné hromady a návrh jednacího řádu valné hromady tak, jak byly písemně předány všem účastníkům valné hromady. Výsledek hlasování: jednohlasně.
 6. Schválen volební řád valné hromady tak, jak byl písemně předán všem účastníkům. Účastníci byli upozorněni na to, že každý návrh musí být schválen dvoutřetinovou většinou (náhradní termín). Výsledek hlasování: jednohlasně.
 7. Mgr. Záleský přednesl zprávu o činnosti oddílu v roce 2004. Vzata na vědomí. Mandátová komise oznámila, že se valné hromady účastní 30 členů oddílu s hlasovacím právem.
 8. Ing. Rytíř přednesl zprávu o hospodaření oddílu za rok 2004. Přítomní ji měli k dispozici v číselném vyjádření čerpání rozpočtu roku 2004.
  • K tomuto byl jediný dotaz V.Peruna a to na položku čerpání materiálně technického vybavení. Částečně ihned zodpovězeno J. Brychem, jinak položky jmenovitě k dispozici v kanceláři oddílu.
  • Jiné připomínky nebyly, přítomni vzali celou zprávu na vědomí.
 9. Dále ing. Rytíř navázal přednesením návrhu na rozpočet oddílu na rok 2005.
  • Na dotaz J..Mareše stran využití částky na činnost mládeže (pravděpodobně 600,-Kč na mládežníka dle předané žádosti o grant na město) z rozpočtu města bylo ing. Rytířem odpovězeno, že celá tato částka bude na stanovenou činnost ponechána.
  • Jiné dotazy nebyly a tak bylo přistoupeno k hlasování o tomto dokumentu.
  • Nejdříve byl schválen schodek v rozpočtu ve výši 21.000,- Kč, který je oddíl schopen uhradit ze svého zůstatku. Výsledek hlasování k tomuto bodu pro 29 hlasů, 1 se zdržel, proti nikdo.
  • Dále bylo hlasováno o položkovém rozdělení rozpočtu oddílu na rok 2005. Výsledek hlasování: pro 28 hlasů,jeden se zdržel hlasování, proti nikdo.
 10. Byly předány zlaté plakety ČSTV za celoživotní činnost v atletice Mílovi Moravcovi a Josefu Matouškovi.
 11. Vyhodnoceni byli nejlepší atleti oddílu za rok 2004: Jelínek Adam, Nix Tomáš, Mentberger Petr, Černohorský Matěj, Konířová Jana, Jiránek Pavel,Klok Josef.
 12. Ing. Karlík seznámil přítomné s termínovou listinou a atletickými akcemi na našem stadioně v roce 2005.
 13. Ing. Karlík požádal přítomné o doplnění kandidátky do výboru oddílu o Dominiku Svobodovou a MUDr. Jiřího Neumanna. Dále seznámil přítomné s jednotlivými kandidáty pro volbu do výboru oddílu.
 14. Došlo k hlasování,které rozhodlo o tom kolikačlenný výbor oddílu bude pečovat o jeho činnost v letech 2005 a 2006.
  • Výsledek první části hlasování: Pro 5ti členný výbor 14 hlasů, pro 7mi členný výbor 12 hlasů.
  • V další části hlasování bylo rozhodnuto že výbor bude 5 ti členný počtem 16ti hlasů.
 15. Byl proveden vlastní akt volby výboru oddílu s tímto výsledkem:Odevzdáno bylo 29. platných hlasů. Ihned v tomto kole byli zvoleni:
  • Brych Jiří - 26 hlasů
  • Mgr. Záleský Jiří - 22 hlasy
  • Ing. Rytíř Pavel - 20 hlasů
  • Jelínek Adam - 20 hlasů
     Všichni získali potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů. Další dva kandidáti do výboru s nejvyšším počtem hlasů byli: MUDr. Neuman - 19 hlasů a D.Svobodová 18 hlasů. Mezi nimi bylo nutné rozhodnout o pátém členu výboru oddílu. D.Svobodová se další kandidatury vzdala a tak pátým členem výboru se stal MUDr. Neuman Jiří.
 16. Dále proběhlo jednání o výši členských příspěvků na rok 2006.
  • J.Mareš upozornil na jednání výboru TJ, který se rozhoduje přednést na valné hromadě návrh povinnosti odvést za všechny členy TJ zvýšený odvod o 50,- Kč na člena.
  • K bodu členských příspěvků na rok 2006 proběhla potom neřízená diskuse, kde jeden z návrhů bylo též, aby aktivní závodníci neplatili vůbec žádné příspěvky. Byl stanoven tento závěr:
   Výbor oddílu je oprávněn stanovit případné zvýšení členských příspěvků na rok 2006 o částku zvýšeného odvodu do pokladny TJ. Jinak zůstávají členské příspěvky pro rok 2006 ve stejné výši.
 17. Zbytek přítomných vzal na vědomí následující účast našich delegátů na různých jednáních a to:
  • Valná hromada TJ: Záleský, Pytlík, Karlík, Brych.
  • Valná hromada atletické komise ČOS: je nutné stanovit na první schůzi nového výboru oddílu.
  • Valná hromada ČAS: Mgr. Záleský Jiří.
  • Valná hromada KAS: Mgr. Záleský Jiří, ing. Rytíř Pavel.
 18. Schůze skončila v 1930.
Zapsal: Mareš Josef
Ověřil: Rytíř Pavel

Převod do HTML: Pavel Rytíř